kiedy otrzymam świadczenie pielęgnacyjne?

Stany chorobowe uzasadniające konieczność stałej opieki nad dzieckiem – tak formalnie nazywają się schorzenia, których występowanie u naszego dziecka umożliwia nam, rodzicom, otrzymywanie co miesiąc świadczenia pielęgnacyjnego jeśli rezygnujemy z pracy i decydujemy się zostać z dzieckiem w domu.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje bowiem tylko wtedy kiedy komisja orzekająca o niepełnosprawności zadecyduje o tym, czy dziecko wymaga stałej opieki lub pomocy rodzica. Może to zrobić wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002 roku, tylko w niżej wymienionych stanach chorobowych:

1) wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,

2) wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego,

3) upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,

4) psychozy i zespoły psychotyczne,

5) całościowe zaburzenia rozwojowe powodujące znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności,

6) padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,

7) nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od zakończenia leczenia,

8) wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,

9) głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Pozytywna opinia komisji w tej kwestii wyrażona jest w punkcie 7 i 8 orzeczenia, w których wówczas pojawia się stwierdzenie „wymaga”. Oznacza to, iż rodzic, który zrezygnował z pracy zawodowej na rzecz opieki nad swoim niepełnosprawnym dzieckiem może ubiegać się o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego.

Comments

comments