opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – dlaczego warto ją zdobyć?

Rozmowa z Magdaleną Kryś – Psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie

Co to jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Opinia ta jest dokumentem wydawanym przez zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na jego podstawie dziecko może zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w Zespole czy Ośrodku składającym się ze specjalistów takich jak oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog,psycholog, rehabilitant, logopeda i inni. Ustala się w nim indywidualny harmonogram działań podejmowanych względem dziecka biorąc pod uwagę jego indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne.

Na jakiej podstawie dziecko otrzymuje taką opinię?

Zarówno rodzic, którego z różnych względów niepokoi poziom rozwoju jego dziecka, jak i rodzic dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, składa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wniosek o przebadanie dziecka. Po badaniu rodzic może wnioskować o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka.

Na czym polega to badanie?

Psycholog, a także w zależności od wieku dziecka, pedagog czy logopeda określają poziom jego rozwoju psychoruchowego, czyli funkcjonowanie w trzech głównych sferach: poznawczej, emocjonalnej i ruchowej.

I co dalej?

Na posiedzeniu zespołu orzekającego (w skład którego wchodzi przewodniczący, czyli dyrektor poradni lub jego zastępca, osoby badające dziecko oraz lekarz) w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań oraz analizę dostarczonej przez rodziców dokumentacjipodejmowana jest decyzja o wydaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Na posiedzeniu zespołu obecni mogą być również rodzice dziecka.

Jak długo ważna jest taka opinia?

Od chwili jej wydania do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Warto tutaj wspomnieć o tym, iż wczesne wspomaganie rozwoju nie wyklucza późniejszego uczęszczania przez dziecko do przedszkola( w przypadku małych dzieci), jak również wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu integracyjnym bądź specjalnym nie wyklucza możliwości korzystania przez nie z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Dziecko może korzystać z obu form oddziaływania jednocześnie.

Kiedy najlepiej zgłosić się do poradni?

Oddziaływania o charakterze wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców o nieprawidłowościach rozwoju u ich dziecka. I to niezależnie czy dziecko ma kilka tygodni, kilka miesięcy, czy kilka lat. Ważne jest też, aby wsparciem objęta była rodzina dziecka, w tym przede wszystkim jego rodzice.

Jakiej grupy wiekowej dotyczy zatem kwestia wczesnego wspomagania?

Wczesne wspomaganie kończy się wraz z pójściem dziecka do szkoły. Kiedy się rozpocznie natomiast zależy w dużej mierzeod rodziców. Uważam, że to właśnie oni najlepiej znają swoje dziecko, jego potrzeby, mocne strony i często są pierwszymi „terapeutami” własnej pociechy. To rodzice kierowani wątpliwościamico do prawidłowości w rozwoju psychorchowym swojego dziecka, intuicyjnie wyczuwając, że coś jest nie tak,często konsultują się z lekarzem idecydują się nie czekać aż kolejny etap w rozwoju w końcu się pojawi, tylko biorą sprawy w swoje ręce. Wówczas przychodzą do poradni i wspólnie szukamy najlepszego rozwiązania. Czasami potwierdza się, że dziecko faktycznie wymaga dodatkowego wsparcia rozwoju a kiedy indziej okazuje się, że nie ma powodów do zmartwień.

No właśnie a co w sytuacji, kiedy badanie w poradni nie ujawnia żadnych uchwytnych nieprawidłowości, a dziecko mimo wszystko wydaje się dyskretnie nie nadążać za rówieśnikami?

W przedszkolach podejmowane są działania w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Kadra pedagogiczna danego przedszkola rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka oraz jego możliwości psychofizyczne i podejmuje decyzję o tym, jakie formy wsparcia będą dla niego optymalne .Wsparcie udzielane jest w ramach zajęć specjalistczynych, takich jak: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne czy socjoterapeutyczne. A więc pracuje się z dzieckiem w sposób zindywidualizowany w każdej sferze jego rozwoju, która tego wymaga.

W Lesznie działają dwie Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, czy ma znaczenie, do której się skierujemy w sprawie wystawienia takiej opinii?

Tak. W Lesznie działają dwie poradnie. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która znajduje się przy ulicy B. Chrobrego 15 oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która funkcjonuje przy Placu Kościuszki.

Jeżeli dziecko jest małe i nie uczęszcza jeszcze do żadnej placówki (żłobek, przedszkole) wtedy rodzice udają się do Poradni właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka – np. osoby zameldowane w Lesznie zgłaszają się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Chrobrego, a rodziny z powiatu leszczyńskiego do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Natomiast jeżeli dziecko uczęszcza już do jakiejś placówki, to rodzice udają się do poradni, której teren działania obejmuje ww. placówkę. I tak placówki z Leszna – Poradnia przy ul. Chrobrego, placówki z powiatu Poradnia przy Pl. Kościuszki.

Dziękuję za rozmowę

Comments

comments