regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

Sklep dzieckozwyzwaniem.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
 2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
 3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
 4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Definicje

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.dzieckozwyzwaniem.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – Polish Language Services Grzegorz Lewandowski, ul. Mikołaja Kopernika 8, 64-100 Leszno, NIP 6972027834, REGON 302081335
 4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.dzieckozwyzwaniem.pl.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 9. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania

 1. Sklep www.dzieckozwyzwaniem.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.dzieckozwyzwaniem.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie www.dzieckozwyzwaniem.pl
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta ww. wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Sposób płatności

 1. Sprzedawca udostępnia płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  Polish Language Services
  mBank SA 70 1140 2017 0000 4502 1290 4317
 2. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
 4. Produkt zostanie wysłany po opłaceniu zamówienia.

Koszt, termin i sposoby dostawy Produktu

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • czas kompletowania Produktów wynosi do 3 dni roboczych,
  • dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Prawo odstąpienia od Umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, Klient ma prawo do zwrotu zakupionego Produktu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. 

 1. W wypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 2. Zwrot wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy należy odesłać na adres: Agnieszka Adamczak, ul. Ostroroga 78/1, 64-100 Leszno
 3. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania. W przypadku niespełnienia tego warunku, zwrot nie zostanie przyjęty, a Produkt będzie odesłany.
 4. Po sprawdzeniu stanu zwracanego Produktu, nie później niż w ciągu 14 dni, zostanie dokonany zwrot pieniędzy, na konto wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy lub, w przypadku braku takiego wskazania, na konto, z którego nastąpiła płatność w momencie zakupu Produktu.

Usługi Elektroniczne

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Świadczenie Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.